Mối liên hệ giữa tên miền (domain) và Hosting

Đăng ngày 11/06/2015

Tên miền (domain) là gì? Theo định nghĩa (RFC 1034, được cập nhật bằng RFC 1123), tên miền – domain được tạo thành từ các nhãn không rỗng phân cách nhau bằng dấu chấm

Đăng ký chọn ngay tên miền đẹp tại Nhân Hòa